Checklist quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum

Checklist quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum

- in Lập trình
0

Khi triển khai các dự án theo phương án Agile Scrum việc kiểm soát các sự kiện và quy trình trong dự án cần những checklist cụ thể để đạt được hiệu quả công việc cao trong dự án. Checklist tham khảo sau đây giúp các bạn Product Owner và Scrum Master kiểm soát chất lượng dự án hiệu quả:

ScrumMeetingChecklist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Hướng dẫn tạo TOKEN trên nền tảng Ethereum cho các ICO